SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper företaget att leva upp till sitt ansvar
gentemot lagen om skydd mot olyckor. Företagsledningen är ytterst ansvarig för att verksamheten
avseende brandskyddsarbetet fungerar på ett tillfredställande sätt.

I lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat
sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en
organisation. Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er
processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

KURSINNEHÅLL

Lagstiftning
Vad är ett systematiskt brandskydd?
Brandförlopp och brandrisker

Byggnadstekniskt brandskydd
Kontrollinstruktioner
Praktiskt handhavande av checklista

MÅLGRUPP

Brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och
säkerhetsfrågor.

KURSDATUM

Enligt överenskommelse

KURSKOSTNAD

2 650kr per person (fika och kursmaterial ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*